Ozon

Veel mensen kennen ozon in verband met “het gat in de ozonlaag”. In de stratosfeer, dat is op een hoogte van 20-25 km. bevindt zich een hoge concentratie ozon, die de eigenschap heeft ons te beschermen tegen de schadelijke werking van ultraviolette straling.De ozonlaag wordt afgebroken door het gebruik van bepaalde gassen die vroeger veel in spuitbussen werd gebruikt. Het resultaat van het gedeeltelijk verdwijnen van deze beschermlaag is een toename van huidkanker.
Verder kennen we ozon in de natuur als een fenomeen dat we kunnen ruiken na een onweersbui. Ozon speelt ook een rol bij het smogprobleem. Bij vervuilde lucht ontstaan onder invloed van zonlicht diverse verbindingen, waaronder ozon, die de longen beschadigen. Ozon wordt verder op grote schaal gebruikt voor het steriliseren van bijvoorbeeld drinkwater of zwembaden.

Ozon in de geneeskunde
Ozon staat nogal eens in een kwaad daglicht. Met de medische ozontherapie heeft dit alles echter weinig te maken. Ozon is een 3-atomige zuurstofverbinding en komt in geringe hoeveelheden voor in de atmosfeer. Ozon heeft een sterke neiging het derde zuurstofatoom af te geven en is als zodanig één van de sterkste oxidanten die we kennen.
Wanneer ozon wordt ingeademd, reageert het onmiddellijk met het slijmvlies van de luchtwegen: eiwitstructuren worden aangetast en er is geen enkel therapeutisch effect waarneembaar, het is zelfs schadelijk. Daarom wordt ozon nooit via de ademhalingsorganen toegediend. Wanneer we echter een hoeveelheid bloed mengen met ozon-zuurstofgas of ozon plaatselijk toedienen op de huid of via het rectum, zien we wel degelijk een heilzaam effect.

Geneeskundige effecten van de ozon
I. Ozon beïnvloedt de viscositeit van het bloed
Nadat ozon op de juiste wijze is toegediend, zien we dat de rode bloedcellen minder de neiging hebben aan elkaar te plakken. Ook zien we dat de rode bloedcellen flexibeler zijn geworden. Hiermee bereiken we dat de doorbloeding en het zuurstoftransport naar de weefsels verbeteren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de celmembraan een ladingsverandering ondergaat.

II. Beïnvloeding van de zuurstofaffiniteit van het hemoglobine
Op het moment dat ozon de wand van de rode bloedcel ontmoet, ontstaat er binnen een milliseconde een cascade van chemische reacties die te complex zijn om hier te beschrijven. Uiteindelijk leidt dit tot een stimulering van de glucosestofwisseling van de rode bloedcel. Het gevolg hiervan is dat zuurstof gemakkelijker afgegeven wordt door de rode bloedcel (hemoglobine molecuul) aan de weefsels.

III Inductie van de anti-oxidatieve beschermingsmechanismen
Het therapeutisch gebruik van ozon stimuleert de enzymsystemen die onze weefsels moeten beschermen tegen oxidatie. Deze systemen worden ondersteund door vitamine C, β-caroteen, vitamine E en glutathion. Ook Selenium speelt als sporenelement een belangrijke rol.

IV Effecten van ozon op de stofwisseling
Met name bij mensen met vaatlijden (doorbloedingsstoornissen ten gevolge van aderverkalking) zien we dat het zuurstofmetabolisme verbetert en zo ook de celstofwisseling van de weefsels.

V Ozon als immuunmodulator
Ozon heeft een duidelijk effect op het immuunsysteem en we weten dat bij veel ziektebeelden daar een probleem zit. Een lage dosis ozon stimuleert de immunologische afweer. Dit gebeurt doordat de ozon zowel de productie als het vrijkomen van cytokinen uit de afweercellen op gang brengt. (Cytokinen zijn boodschapperstoffen die andere immuuncellen prikkelen en afweerreacties op gang brengen).
In verband hiermee wordt ozontherapie gegeven aan patiënten met een postviraal syndroom, virale leverontsteking, aids, gordelroos, herpes simplex, afweerzwakte en kanker.

VI Ozon heeft een bacteriedodende, schimmeldodende en virusdodende werking
Wanneer micro-organismen met ozon in contact komen, wordt hun omhulsel afgebroken. We maken hiervan gebruik door ozongas met bijvoorbeeld een geïnfecteerde wond in contact te brengen.

Welke ziekten kunnen met ozontherapie behandeld worden?
We hebben gezien dat ozon effecten heeft op de celstofwisseling, het immunologische systeem en de doorbloeding. Daarnaast heeft ozon een bacterie- en virusdodend effect als er direct contact ontstaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ozon bij een breed scala aan aandoeningen met succes wordt ingezet.
We kunnen zes groepen aandoeningen onderscheiden:

  • geïnfecteerde wonden en alle processen waar een ontsteking een rol speelt
  • alle ziektebeelden met doorbloedingsstoornissen (Angina pectoris, aderverkalking, etalagebenen, duizeligheid, gezichtsverlies door macula-degeneratie)
  • alle ziektebeelden die voornamelijk bepaald worden door verlies van vitaliteit (burn-out, chronische vermoeidheid, vermoeid blijven na een operatie, veroudering)
  • alle ziektebeelden die gepaard gaan met een ‘ontsporing’ van het immuunsysteem (bijv. allergieën, astma)
  • alle ziektebeelden die door een virus worden veroorzaakt en de neiging hebben om chronisch te verlopen (herpesinfecties en geelzucht)
  • tenslotte is ozontherapie een belangrijke ondersteunende therapie bij kanker (hierbij speelt het immuunsysteem ook een belangrijke rol). Chemotherapie en bestraling worden veel beter verdragen als gelijktijdig ook ozontherapie wordt gegeven. Patiënten blijven tijdens de chemokuur in het algemeen fitter. Verder wordt er na een kuur vaak een combinatie van Ozon en Vit C- infusen gegeven om het immuunsysteem weer wat op te krikken.

Diverse ozonbehandelingen
De grote eigen bloedbehandeling (GEB)
Deze behandeling wordt het meest toegepast. Het verloop is als volgt: 50 – 100 ml. bloed wordt via een naald in een ader afgenomen en geleid naar een steriele glazen vacuümfles. Hier wordt een zekere hoeveelheid ozonzuurstofgas aan toegevoegd. Dit gas wordt vermengd met het bloed en komt zo in contact met de rode en witte bloedcellen. Alle ozon reageert met deze cellen. Het geactiveerde eigen bloed wordt vervolgens via hetzelfde naaldje teruggeleid in de bloedbaan. Het is belangrijk zich te realiseren dat er nooit ozon in de bloedomloop komt. De ozon heeft dan immers allang gereageerd met de cellen.

De kleine eigen bloedbehandeling (KEB)
Bij deze behandeling wordt ongeveer 5 ml. bloed afgenomen en met een zekere hoeveelheid ozonzuurstofgas vermengd. Dit mengsel wordt geïnjecteerd in de grote bilspier. De celgebonden en vrije antigenen vormen voor het lichaam een prikkel die het immuunsysteem versterkt.
De KEB activeert de stofwisseling, remt ontstekingsreacties en bevordert de reconvalescentie, bijvoorbeeld na operaties etc.

De rectale ozon-insufflatie (ROI)
Eén van de oudste behandelingen met ozon is via een katheter in het rectum. Hiervoor is een speciale toedieningsvorm beschikbaar. Oorspronkelijk werd deze behandeling vooral toegepast bij ontstekingsziekten van de darmen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn). Later besefte men dat het ozoneffect ook wel degelijk meetbaar was in de lever en werd het ook bij virale leverontstekingen gegeven. Nu weten we dat, gemeten naar de effecten, de ROI een alternatief is voor de GEB.
De ROI kan goed ingezet worden bij patiënten met angst voor naalden, met slechte vaten en bij kinderen.

Lokale ozon
De Duitsers spreken van “Beutelbegasung”, een woord dat niet zo gemakkelijk te vertalen is. Het gaat hier om een behandeling van zieke huidgedeelten, bijvoorbeeld een “open been” of geïnfecteerde wond. Als het gaat om een wond op één van de ledematen wordt er een zak (Beutel) omheen gedaan en met een stuwband luchtdicht afgesloten. Hierna wordt een ozon- zuurstof-mengsel in de zak geblazen die vervolgens 15-30 minuten op de wond inwerkt. Deze toepassingsvorm werd al in 1915 door dr. Von Wolff in Duitsland gebruikt en is nog steeds actueel en uiterst effectief.

Dhr J v O, geb 1938
In maart 2003 kreeg ik een auto-ongeluk, waarbij ik behalve een hersenschudding ook een verbrijzelde rechterenkel opliep. Ik kreeg een externe fixatie en ook plaatjes in de enkel. Ik mocht na een week met krukken weer naar huis.
Maar omdat de wond bleef dragen moesten de platen er weer uit. Na deze operatie ben ik heel, heel ziek geworden. Hoge koorts, ontsteking van het hart, longontsteking, dikke benen. De chirurg stelde amputatie van mijn rechtervoet voor, maar dat weigerde ik. Ik had een vast vertrouwen- van Hogerhand- dat de voet er niet af hoefde. Langzaam verbeterde ik, maar bleef met een gat van 3×12 cm zitten. Behandeling met antibiotica, vacuümtherapie, allerlei soorten verbanden, biotex -baden…
In juli 2004 kwam ik in praktijk Slunterzicht. Ze hebben toen 4 keer een bioresonantie- behandeling gegeven, 8 keer neuraaltherapie en vanaf september ozontherapie. Hierbij werd het been in een plastic zak gedaan, waarna een ozon-zuurstof-mengsel werd toegediend. Ik heb 9 keer zo’n behandeling gehad. Na ruim 2 maanden was de wond dicht! Het enige waar ik nog last van heb is dat het gewricht stijf is. Maar ik heb geen pijn meer en kan normaal lopen. Ik mocht mijn eigen voet houden! Ik denk echt dat de ozon-behandelingen ervoor hebben gezorgd dat de wond dicht kon gaan. Ik vraag me nog steeds af waarom ze in het ziekenhuis niet over deze behandeling beschikken.

De risico’s van ozonbehandelingen
Van de behandelingen zoals deze momenteel door de artsenvereniging voor ozontherapie in Duitsland wordt aanbevolen zijn geen gevaarlijke bijwerkingen bekend. Bij een miljoen behandelingen traden 7 ernstige complicaties op. Deze betroffen toedieningsvormen die niet in onze praktijk worden toegepast. De behandelingen met ozon, zoals ze in deze brochure zijn beschreven, zijn vrijwel zonder risico, mits de normale hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Vanaf het moment dat we met ozon-therapie begonnen (2004) heeft zich geen enkele complicatie van enige betekenis voorgedaan.

Frequentie van de behandelingen
De frequentie van de behandelingen hangt geheel af van de aard van het ziektebeeld. In het algemeen voldoet het om twee keer per week te behandelen gedurende 3-5 weken. Zonodig kan de serie na enige maanden worden herhaald. Bij kanker en virale hepatitis dient men in het algemeen intensiever te behandelen.

Ozon en uw (huis)arts
Mocht het zo zijn dat uw (huis)arts meer wil weten over de wetenschappelijke achtergronden van ozon-therapie, dan kunt u het best verwijzen naar de website van de Duitse artsenvereniging voor ozontherapie: www.ozongesellschaft.de. Ook de website van de firma die de apparatuur levert komt in aanmerking: www.ozonosan.de.

Samenvatting
Ozontherapie is een breed inzetbare en uiterst effectieve behandelwijze, die zich, vrijwel zonder risico, probleemloos laat combineren met andere biologische therapieën. Voorts is deze therapie wetenschappelijk heel goed onderzocht. Ozontherapie zou wat ons betreft in ieder ziekenhuis thuishoren, omdat er zoveel goeds mee te doen is.