Onderzoek

Wij vinden het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieve behandelwijzen en het resultaat ervan. Hieronder staat een klein onderzoek dat we zelf hebben gedaan naar het resultaat van de behandeling van kinderen in onze praktijk. Daaronder staat een onderzoek van bureau SOFFOS beschreven, waar patiënten van Slunterzicht aan mee hebben gewerkt. Het onderzoek richtte zich op het effect van de bioresonantiebehandeling.

Eigen onderzoek naar resultaten bij kinderen
Van september 2000 tot april 2001 hebben we alle kinderen gevolgd die zich voor het eerst in Slunterzicht aanmeldden en vervolgens werden behandeld.

Het betrof kinderen met vaak langer bestaande klachten zoals chronische bronchitis, astma, eczeem, onrust, huilen, ADHD, vermoeidheid, buikpijn, hooikoorts, gebrek aan eetlust, slaapstoornissen, bedplassen, etc. etc. We hebben deze kinderen met bioresonantie behandeld en na verloop van tijd hebben we de ouders gebeld en gevraagd naar het uiteindelijke behandelresultaat. In totaal hebben we 30 kinderen gevolgd.

We hebben de ouders gevraagd hoeveel procent van de oorspronkelijke klachten nog over was. Hieronder het resultaat:

  • Slechts bij één kind (bedplassen) kon geen enkele verbetering worden gemeld.
  • 9 kinderen hadden nog 25% restklachten
  • 1 kind             had nog 15% restklachten
  • 16 kinderen hadden nog 5 % restklachten
  • 2 kinderen hadden geen, dus 0% restklachten.
  • Tenslotte bleek het behandelresultaat van 1 kind niet meer te achterhalen.

De waarde van zo´n onderzoek is wetenschappelijk gezien nihil, maar voor ons heeft het wel degelijk waarde. Wij weten dat we voor de meeste kinderen (en ouders) van betekenis kunnen zijn. We weten ook dat niet iedereen helemaal klachtenvrij wordt en dat we niet ieder kind kunnen helpen. Deze resultaten zijn overigens goed te vergelijken met het onderzoek van SOFFOS. Dit is een onderzoek met een wetenschappelijk karakter. We noemen zo’n onderzoek een prospectieve pilotstudie en we hopen dat deze studie een keer een vervolg krijgt.

Onderzoek bureau SOFFOS
Van april 2007 tot december 2007 hebben 30 patiënten van de praktijk Slunterzicht meegedaan met een effect-onderzoek. Dit onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek in 9 praktijken die met bioresonantie werken. De groep patiënten die behandeld werd, werd vergeleken met een groep “gezonde” onbehandelde mensen. In de meeste gevallen ging het om mensen met chronische klachten, die bij de huisarts en in het ziekenhuis onvoldoende resultaat hadden geboekt. In totaal werden er 138 patiënten behandeld met bioresonantie en bestond de controlegroep uit 32 vrijwilligers.

Alle deelnemers hebben op vaste momenten gedurende één jaar vragenlijsten ingevuld waaruit de gezondheidsscores konden worden berekend. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksbureau SOFFOS in Rijen, o.l.v. mw. Dr. Schüsler- van Hees.

De uitkomst van het onderzoek is: patiënten die behandeld werden in een praktijk voor complementaire geneeskunde met bioresonantie, boeken gemiddeld een gezondheidswinst t.o.v. de controlegroep. Met de resultaten uit de grafiek zijn we dan ook heel blij.

Op de horizontale as staan de tijdstippen (in maanden) uitgezet waarop de vragenlijst is ingevuld en op de verticale as staan de gezondheidsscores van de beide groepen vermeld. In de grafiek is te zien dat de controlegroep start met een gezondheidsscore van 73.5 en de patiëntengroep met een score van 60.8. Vervolgens leeft de controlegroep een jaar zonder wijzigingen in hun levensstijl en de patiëntengroep stelt zich onder behandeling van één van de deelnemende behandelaars. Na 12 maanden is de gezondheidsscore voor de controlegroep gemiddeld 77.1 en voor de patiëntengroep gemiddeld 73.2. Uit de grafiek blijkt dat tussen het tijdstip van starten met de behandeling en 3 maanden na deze start er veel winst wordt behaald. Dat is des te opvallender omdat de score in de gezondheid van de controlepopulatie in die periode juist sterk daalde. Tussen 3 en 6 maanden is het effect van de behandeling minder groot en deze trend zet zich door in de periode tussen 6 en 12 maanden na de start van de behandeling.

De criticus vraagt dan: kan het zijn dat de uitkomsten op toeval berusten? Antwoord: nee. In de wetenschap zeggen ze dan: de verschillen zijn “significant”, dus niet terug te voeren op toeval. De volgende vraag van een criticus: bewijst het dat bioresonantie werkt? Antwoord: nee. Daar is meer en/of aanvullend onderzoek voor nodig.

Wat bewijst het dan wel?
Het onderzoek laat zien dat de gezondheidsbeleving van patiënten, die in praktijken met bioresonantiediagnostiek en -therapie worden behandeld, aantoonbaar verbetert. Dit effect blijft ook een jaar na de start van de behandeling nog duidelijk meetbaar. Dus in een praktijk als Slunterzicht, waar we met bioresonantie werken, is voor uiteenlopende aandoeningen bij de meeste patiënten een aantal goede resultaten te bereiken. Met verwijzing naar dit onderzoek kunnen we dit zonder enige schroom beweren. Dit geldt voor de groep in zijn totaal, helaas niet voor iedere patiënt afzonderlijk.

Wij hebben de gezondheidsscores van 22 van onze eigen patiënten van het onderzoeksbureau Soffos gekregen. Bij analyse blijkt dat van 7 patiënten de gezondheidsscore ongeveer gelijk blijft (ca 5 punten). Bij 4 patiënten gaat de gezondheidsscore achteruit (gemiddeld 10 punten). Bij de overige 12 patiënten is een opmerkelijke gezondheidswinst geboekt (met gemiddeld 15.4 punten). Daarom zullen we ook altijd benadrukken dat helaas niet iedereen baat heeft bij een behandeling in onze praktijk.

Voor een samenvatting van het onderzoeksverslag kunt u terecht op www.soffos.nl, of onder “onderzoek bioresonantiebehandeling’ in het linkermenu.